Ogłoszenie o naborze

Rozwijanie działalności gospodarczej 19/2020

  • Data dodania naboru: 2020-05-08
  • Status naboru: Zamknięty

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 19/2020
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAJNA ZŁOTOWSKA
 
ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
Termin, miejsce i tryb składania wniosków: od dnia 26 maja 2020 r. do dnia 09 czerwca
2020 r., od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:00
. Wnioski należy składać osobiście, bezpośrednio w siedzibie LGD, tj. al. Piasta 32, 77-400 Złotów (Budynek Starostwa Powiatowego
w Złotowie). Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczątką LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 
ZAKRES TEMATYCZN NABORU WNIOSKÓW:
Zakresy tematyczne naboru są zgodne z §2 ust 1 punkt 2  litera c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej.
 
I. Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków – 417.214,56 zł
Dofinansowanie operacji polegających na rozwoju działalności gospodarczej
Maksymalna wartość dofinansowania – do 300 000 zł (na pojedynczą operację)
Forma wsparcia  - refundacja
Intensywność pomocy –  maksymalnie 65% wydatków kwalifikowanych
Dokumentacja konkursowa:                                                                                                        
Wszystkie dokumenty niezbędne do udzielenia wsparcia, a w szczególności: LSR, formularz wniosku
o udzielenie wsparcia, instrukcja wypełniania wniosku o przyznania pomocy, biznesplan, formularz wniosku
o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej  dostępne pod adresem: www.krajnazlotowska.pl
Warunki udzielenia wsparcia zostały uszczegółowione w załączniku nr 2          
Załączniki:
  1. Załącznik nr 1: Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru
  2. Załącznik nr 2: Warunki udzielenia wsparcia
  3. Załącznik nr 3: Informacja o wymaganych dokumentach
  4. Załącznik nr 4:Lokalne kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów – Rozwijanie działalności gospodarczej
 
Szczegółowe informacje w siedzibie LGD, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, od poniedziałku do piątku,
w godz.: 7:30 – 15:30, tel.: 67 263 33 98 mail: biuro@krajnazlotowska.pl

Dodany/ zmodyfikowany przez: admin admin
Ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 10:26:51