„Zagospodarowanie terenu  przy remizie strażackiej  w Zakrzewie”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Krajna Złotowska.
Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu położonego miedzy ulicą J. Kłopockiej a Złotowską.  W ramach zadania część tego terenu została utwardzona kostką polbrukową, zostały nasadzone drzewa i krzewy oraz ustawione ławki i kosze na śmieci. Ponadto zamontowano stację naprawy rowerów, która jest dostępna dla wszystkich mieszkańców oraz turystów.
 W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w Zakrzewie.
 
Wartość realizowanej operacji –  52 368,80 zł

z tym ze środków EFRROW – 33 320,00