Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki naborów grantowych. Na podstawie tej oceny zostaną złożone dwa projekty grantowe przez LGD. Projekty zostaną złożone w lipcu, a termin ich oceny uzależniony będzie od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dopiero po podpisaniu umowy przez LGD umowy o realizację projektów grantowych , będą podpisywane umowy z poszczególnymi grantobiorcami.

WYNIKI NABORÓW GRANTOWYCH

Przedsięwzięcie 2.2.2 Inwestycje w obszarze dziedzictwa historycznego i kulturowego

1. Lista operacji zgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych

Przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej wpływające na wzrost aktywności mieszkańców i włączające osoby z grup defaworyzowanych

1. Lista operacji zgodnych z LSR

2. Lista operacji wybranych

3. Lista operacji niewybranych

Przedsięwzięcie 3.3.1 Szkolenia i inicjatywy edukacyjne w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

1. Lista operacji zgodnych

2. Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia Rady LGD Krajna Złotowska