Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1.  budowanie trójsektorowego partnerstwa i umacnianie potencjału społecznego na obszarach wiejskich;
 2.  opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania oraz jej realizacja;
 3.  aktywizowanie społeczeństwa do czynnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia, zapobieganie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego, rozwój zasobów ludzkich i inne;
 4.  działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich, ochrony i promocji środowiska naturalnego oraz miejscowego krajobrazu;
 5.  uatrakcyjnianie i zwiększanie konkurencyjności obszarów wiejskich oraz aktywne ich promowanie;
 6.  wspieranie działań, których celem jest ochrona zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturalnych;
 7.  wspieranie przedsięwzięć w zakresie turystyki i agroturystyki oraz promocji produktów turystycznych;
 8.  popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych i lokalnych;
 9.  umocnienie spójności terytorialnej i lokalnej tożsamości;
 10.  wzmacnianie gospodarki na obszarach wiejskich poprzez współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w celu zwiększenia efektywności działań, jej innowacyjności i wielofunkcyjności;
 11. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju;
 12. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem;
 13. wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.