Ogłoszenie o naborze

Podejmowanie działalności gospodarczej 18/2020

  • Data dodania naboru: 2020-05-08
  • Status naboru: Zamknięty

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 18/2020
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAJNA ZŁOTOWSKA

 

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
Termin, miejsce i tryb składania wniosków: od dnia 26 maja 2020 r. do dnia 09 czerwca  
2020 r., od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:00
. Wnioski należy składać osobiście, bezpośrednio w siedzibie LGD, tj. al. Piasta 32, 77-400 Złotów (Budynek Starostwa Powiatowego
w Złotowie). Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczątką LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 
ZAKRES TEMATYCZNY NABORU WNIOSKÓW:
Zakresy tematyczne naboru są zgodne z §2, ust 1, punkt 2,  litera a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej
I. Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków 780.000 zł
Dofinansowanie operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej
Maksymalna wartość dofinansowaniapremia w wysokości 60 000 zł (na pojedynczą operację)
Forma wsparcia – premia                             
 
Dokumentacja konkursowa:
Wszystkie dokumenty niezbędne do udzielenia wsparcia, a w szczególności: LSR, formularz wniosku
o udzielenie wsparcia, instrukcja wypełniania wniosku o przyznania pomocy, biznesplan, formularz wniosku
o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej  dostępne pod adresem: www.krajnazlotowska.pl
Warunki udzielenia wsparcia zostały uszczegółowione w załączniku nr 2          
Załączniki:
  1. Załącznik nr 1: Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru
  2. Załącznik nr 2: Warunki udzielenia wsparcia
  3. Załącznik nr 3: Informacja o wymaganych dokumentach
  4. Załącznik nr 4: Lokalne kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów – Podejmowanie działalności gospodarczej
Szczegółowe informacje w siedzibie LGD, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, od poniedziałku do piątku,
w godz.: 7:30 – 15:30, tel.: 67 263 33 98 mail: biuro@krajnazlotowska.pl
 

Dodany/ zmodyfikowany przez: admin admin
Ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 10:27:17