Ogłoszenie o naborze

Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji 11/2018

  • Data dodania naboru: 2018-03-20
  • Status naboru: Zamknięty

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 11/2018
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAJNA ZŁOTOWSKA
ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
Termin, miejsce i tryb składania wniosków: od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia
2018 r., od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:00
. Wnioski należy składać osobiście, bezpośrednio w siedzibie LGD, tj. al. Piasta 32, 77-400 Złotów (Budynek Starostwa Powiatowego
w Złotowie). Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczątką LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 
 
ZAKRES TEMATYCZNY NABORU WNIOSKU:
Zakresy tematyczne naboru są zgodne z §2 ust. 1, punkt 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
I. Przedsięwzięcie 2.1.1 Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji
Limit dostępnych środków 347.686 zł
Dofinansowanie operacji polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Typ beneficjenta: gminy, powiat, pozostałe podmioty działające z zakresie niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury  turystycznej i rekreacyjnej z wyłączeniem działalności gospodarczej.
Maksymalna wartość dofinansowania – do 130 000 zł (na pojedynczą operację)
Forma wsparcia  - refundacja
Intensywność pomocy -  nie więcej niż 63,63% jednostki sektora finansów publicznych, maksymalnie 90 % pozostali   (sektor społeczny, organizacje pozarządowe)
Dokumentacja konkursowa:
Wszystkie dokumenty niezbędne do udzielenia wsparcia, a w szczególności: LSR, formularz wniosku
o udzielenie wsparcia, instrukcja wypełniania wniosku o przyznania pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej  dostępne pod adresem: www.krajnazlotowska.pl.
 
 
 
Warunki udzielenia wsparcia zostały uszczegółowione w załączniku nr 2          
Załączniki:
  1. Załącznik nr 1: Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru
  2. Załącznik nr 2: Warunki udzielenia wsparcia
  3. Załącznik nr 3: Informacja o wymaganych dokumentach
  4. Załącznik nr 4: Lokalne kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów – Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji
  5. Oryginał ogłoszenia
 
 
Szczegółowe informacje w siedzibie LGD, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, od poniedziałku do piątku,
w godz.: 7:30 – 15:30, tel.: 67 263 33 98 mail: biuro@krajnazlotowska.pl
 
 
 
 
 
 

Dodany/ zmodyfikowany przez: admin admin
Ostatnia modyfikacja: 2018-05-14 07:56:48