Bezpłatne spotkanie informacyjne

Bezpłatne spotkanie informacyjne

  • 2018-09-25

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu informacyjnym organizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. "Dotacje na integrację - pozyskaj dofinansowanie na działania aktywizacji i integracji społecznej".

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przybliżenie możliwości wsparcia w zakresie działań przeznaczonych na aktywizację i integrację społeczną.
 
Do kogo kierowane jest spotkanie:
Spotkanie skierowane do podmiotów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy oraz niżej wymienionych podmiotów:
- podmioty ekonomii społecznej,
- organizacje pozarządowe,
- instytucje rynku pracy,
- państwowe jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
- jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- podmioty wykonujące działalność  leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.
 
Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia
01.10.2018 r. do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl
 
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 01.10.2018 r. do godziny 15:00.
  
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: