Ogłoszenie o naborze

Granty: Inicjatywy lokalne w sferze działalności społecznej... 2/2018/G

 • Data dodania naboru: 2018-03-30
 • Status naboru: Zamknięty

Ogłoszenie numer 2/2018/G
 
naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:
 
Przedsięwzięcie 3.2.1: Inicjatywy lokalne w sferze działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej
i prozdrowotnej wpływające na wzrost aktywności mieszkańców i włączające osoby z grup defaworyzowanych
 
 1. Termin składania wniosków: od 16-04-2018 r. do 30-04-2018 r.
 
 1. Miejsce i sposób składania wniosków:
Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną:
 • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska, 77-400 Złotów, Al. Piasta 32, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków,
 • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru,  do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.
Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta,
a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.
 
 1. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi:200 000,00  zł.
 
 1. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów.
 
 1. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):
 • Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakiema być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 25 000,00 zł.
 • Beneficjenci – Gminy, powiat, organizacje pozarządowe, w tym sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem przedsiębiorców.
 • Maksymalny poziom dofinansowania –nie więcej niż 63,63% jednostki sektora finansów publicznych, do 100 % pozostali
 • Minimalny wkład własny beneficjenta – 36,37% jednostki sektora finansów publicznych.
 • Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
 • Możliwe zaliczkowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych
 
 1. Zakres tematyczny naboru:
Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).
 
 1. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego:
CEL OGÓLNY 3: Wzmocnienie  społeczności lokalnej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów  do roku 2023.
Cel szczegółowy 3.2: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców w tym grup defaworyzowanych do roku 2023.
          Wskaźniki rezultatu:
 • Liczba osób, które skorzystały z inicjatywy lokalnej w tym z grup defaworyzowanych – 4400 osób.
 • Liczba osób zadowolonych z oferty aktywizacyjnej realizowanej w ramach inicjatywy lokalnej – 3520 osób
 • Liczba wdrożonych przedsięwzięć innowacyjnych – 11 szt.
        Wskaźniki produktu:
 • Liczba wydarzeń - 8 szt.
 • Liczba podmiotów lokalnych, które otrzymały wsparcie na realizację inicjatywy lokalnej – 4 szt.
 • Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 2 szt.
 
 1. Określenie ram czasowych realizacji zadań w ramach projektu grantowego, przez grantobiorców:  max. 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu.
 
 1. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: Zgodnie z załącznikiem nr 2
 
 1. Dokumentacja konkursowa
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, a także generator wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska oraz na stronie internetowej www.krajnazlotowska.pl
 
 1. Dodatkowo informacje Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska, 77-400 Złotów, Al. Piasta 32
 2. Załączniki
  1. Załącznik nr 1. Lokalne Kryteria Wyboru
  2. Załącznik nr 2. Założenia projektów grantowych
 3. Wzory wniosków i umów
  1. Oryginał ogłoszenia
  2. Wniosek o powierzenie grantu
  3. Umowa o powierzenie grantu
  4. Wniosek o rozliczenie grantu
  5. Sprawozdanie z realizacji zadania

Dodany/ zmodyfikowany przez: admin admin
Ostatnia modyfikacja: 2018-05-14 07:58:11