Ogłoszenie o naborze

Granty: Inwestycje w obszarze dziedzictwa historycznego i kulturowego 1/2018/G

 • Data dodania naboru: 2018-03-30
 • Status naboru: Zamknięty

Ogłoszenie numer 1/2018/G
 
naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie 2.2.2 Inwestycje w obszarze dziedzictwa historycznego i kulturowego 
 
 1. Termin składania wniosków: od 16-04-2018 r. do 30-04-2018 r.
 2. Miejsce i sposób składania wniosków:
Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną:
 • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska, 77-400 Złotów, Al. Piasta 32, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków,
 • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru,  do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.
Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta,
a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.
 
 1.  Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 150 000,00  zł.
 2.  Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów.  
 
         5. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):
 • Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakiema być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 25 000,00 zł.
 • Beneficjenci – Podmioty działające w obszarze kultury i dziedzictwa lokalnego z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, oraz przedsiębiorców.
 • Maksymalny poziom dofinansowania – do 100 %
 • Możliwe zaliczkowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych
 
         6. Zakres tematyczny naboru:
Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska (§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).
 
           7. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego:
CEL OGÓLNY 2: . Poprawa atrakcyjności obszaru LSR poprzez  wykorzystanie  ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, obiektów dziedzictwa kulturowego  i historycznego na obszarze LSR do 2023 roku
Cel szczegółowy 2.1: Zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury  turystycznej, rekreacyjnej oraz upowszechnienie dostępu do istniejących już obiektów poprzez ich modernizację i doposażenie do roku 2023
Przedsięwzięcie 2.2.2: Inwestycje w obszarze dziedzictwa historycznego i kulturowego
               Wskaźniki rezultatu:
 • Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty – 500 osób
 • Liczba osób zadowolonych z oferty podmiotów działających w sferze kultury i dziedzictwa lokalnego – 1600 osób
Wskaźniki produktu:
 • Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury
  i dziedzictwa lokalnego- 2 szt.
 • Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego -2 szt.
 1. Określenie ram czasowych realizacji zadań w ramach projektu grantowego, przez grantobiorców:  max. 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu.
 
 1. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: Zgodnie z załącznikiem nr 2
 
 1. Dokumentacja konkursowa
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, a także generator wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska oraz na stronie internetowej www.krajnazlotowska.pl
 
 1. Dodatkowo informacje  są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska, 77-400 Złotów, Al. Piasta 32
 2. Załączniki
  1. Załącznik nr 1. Lokalne Kryteria Wyboru
  2. Załącznik nr 2. Założenia projektów grantowych
 3. Wzory wniosków i umów
  1. Oryginał ogłoszenia 
  2. Wniosek o powierzenie grantu
  3. Umowa o powierzenie grantu
  4. Wniosek o rozliczenie grantu
  5. Sprawozdanie z realizacji zadania

Dodany/ zmodyfikowany przez: admin admin
Ostatnia modyfikacja: 2018-05-14 07:57:54