Ogłoszenie o naborze

Promocja - NR 8/2017

  • Data dodania naboru: 2017-06-14
  • Status naboru: Zamknięty

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAJNA ZŁOTOWSKA

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Termin, miejsce i tryb składania wniosków: od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 19 lipca
2017 r., od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:00
. Wnioski należy składać osobiście, bezpośrednio w siedzibie LGD, tj. al. Piasta 32, 77-400 Złotów (Budynek Starostwa Powiatowego
w Złotowie). Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczątką LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY NABORU WNIOSKU:

Zakresy tematyczne naboru są zgodne z §2 ust. 1, punkt 8, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Pomoc na operację  jest przyznawana, jeżeli operacja:

1) służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych;

2) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

 

  1. Przedsięwzięcie 4.2.1 Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR

 

Limit dostępnych środków – 50.000 zł

Dofinansowanie operacji w zakresie promocji walorów turystycznych, historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych i innych obszaru LSR

Typ beneficjenta: podmioty prowadzące działalność promocyjną  z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Maksymalna wartość dofinansowania – do 100.000 zł (na pojedynczą operację)

Forma wsparcia  - refundacja

Intensywność pomocy -  maksymalnie 100%

Dokumentacja konkursowa:

Wszystkie dokumenty niezbędne do udzielenia wsparcia, a w szczególności: LSR, formularz wniosku
o udzielenie wsparcia, instrukcja wypełniania wniosku o przyznania pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej  dostępne pod adresem: www.krajnazlotowska.pl.

 

 

Warunki udzielenia wsparcia zostały uszczegółowione w załączniku nr 2          

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1: Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru
  2. Załącznik nr 2: Warunki udzielenia wsparcia
  3. Załącznik nr 3: Informacja o wymaganych dokumentach
  4. Załącznik nr 4: Lokalne kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów – Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji

 

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, od poniedziałku do piątku,
w godz.: 7:30 – 15:30, tel.: 67 263 33 98 mail: biuro@krajnazlotowska.pl

 

 

Dodany/ zmodyfikowany przez: admin admin
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 11:40:39