Ogłoszenie o naborze

Turystyka i rekreacja - NR 7/2017

  • Data dodania naboru: 2017-06-14
  • Status naboru: Zamknięty

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2017

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAJNA ZŁOTOWSKA

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Termin, miejsce i tryb składania wniosków: od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 19 lipca
2017 r., od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:00
. Wnioski należy składać osobiście, bezpośrednio w siedzibie LGD, tj. al. Piasta 32, 77-400 Złotów (Budynek Starostwa Powiatowego
w Złotowie). Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczątką LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY NABORU WNIOSKU:

Zakresy tematyczne naboru są zgodne z §2 ust. 1, punkt 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

I. Przedsięwzięcie 2.1.1 Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji

Limit dostępnych środków – 270.000 zł

Dofinansowanie operacji polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Typ beneficjenta: gminy, powiat, pozostałe podmioty działające z zakresie niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury  turystycznej i rekreacyjnej z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Maksymalna wartość dofinansowania – do 130 000 zł (na pojedynczą operację)

Forma wsparcia  - refundacja

Intensywność pomocy -  63,63% jednostki sektora finansów publicznych, maksymalnie 90 % pozostali   (sektor społeczny, organizacje pozarządowe)

Dokumentacja konkursowa:

Wszystkie dokumenty niezbędne do udzielenia wsparcia, a w szczególności: LSR, formularz wniosku
o udzielenie wsparcia, instrukcja wypełniania wniosku o przyznania pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej  dostępne pod adresem: www.krajnazlotowska.pl.

 

 

Warunki udzielenia wsparcia zostały uszczegółowione w załączniku nr 2          

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1: Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru
  2. Załącznik nr 2: Warunki udzielenia wsparcia
  3. Załącznik nr 3: Informacja o wymaganych dokumentach
  4. Załącznik nr 4: Lokalne kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów – Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji

 

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, od poniedziałku do piątku,
w godz.: 7:30 – 15:30, tel.: 67 263 33 98 mail: biuro@krajnazlotowska.pl

 

 

 

Dodany/ zmodyfikowany przez: admin admin
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 11:40:28