Ogłoszenie o naborze

Rozwijanie działalności - NR 6/2017

  • Data dodania naboru: 2017-06-14
  • Status naboru: Zamknięty

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2017

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAJNA ZŁOTOWSKA

 

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Termin, miejsce i tryb składania wniosków: od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 19 lipca
2017 r., od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:00
. Wnioski należy składać osobiście, bezpośrednio w siedzibie LGD, tj. al. Piasta 32, 77-400 Złotów (Budynek Starostwa Powiatowego
w Złotowie). Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczątką LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

ZAKRES TEMATYCZN NABORU WNIOSKÓW:

Zakresy tematyczne naboru są zgodne z §2 ust 1 punkt 2  litera c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej.

 

I. Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków 358.807 zł

Dofinansowanie operacji polegających na rozwoju działalności gospodarczej

Maksymalna wartość dofinansowania – do 300 000 zł (na pojedynczą operację)

Forma wsparcia  - refundacja

Intensywność pomocy –  maksymalnie 65% wydatków kwalifikowanych

Dokumentacja konkursowa:                                                                                                        

Wszystkie dokumenty niezbędne do udzielenia wsparcia, a w szczególności: LSR, formularz wniosku
o udzielenie wsparcia, instrukcja wypełniania wniosku o przyznania pomocy, biznesplan, formularz wniosku
o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej  dostępne pod adresem: www.krajnazlotowska.pl

Warunki udzielenia wsparcia zostały uszczegółowione w załączniku nr 2          

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1: Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru
  2. Załącznik nr 2: Warunki udzielenia wsparcia
  3. Załącznik nr 3: Informacja o wymaganych dokumentach
  4. Załącznik nr 4:Lokalne kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów – Rozwijanie działalności gospodarczej

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, od poniedziałku do piątku,
w godz.: 7:30 – 15:30, tel.: 67 263 33 98 mail: biuro@krajnazlotowska.pl

 

 

Dodany/ zmodyfikowany przez: admin admin
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 11:40:15